Galicreques 05

Festival Internacional de Títeres*do 3 ao 9 de Outubro

 

REDUCCIÓNS NO COSTE DOS CURSOS:
• 20% de reducción no coste do curso para os/as matriculados/as antes do 1 de setembro de 2005
• 20% de reducción no coste do curso para os socios/as de UNIMA
(solicitude beca UNIMA)
• Descontos non acumulables


MATRÍCULA:
- Cubrir solicitude de matrícula indicando claramente NOME, APELIDOS, NIF, Nome do CURSO NO QUE SE MATRICULA, e nº de conta de devolución en caso de non ser admitido. A admisión farase por orde rigurosa de inscripción (data de ingreso da matrícula)
- Facer o pago na conta de Caixa Galicia nº 2091-0349-40-3040007886  indicando:
                         Ordenante: Indicar claramente NOME, APELIDOS, NIF,
                         Concepto: Nome do CURSO NO QUE SE MATRICULA
                         Titular: Asociación Cultural Barriga Verde
 

ENVIAR A SOLICITUDE xunto co XUSTIFICANTE DA TRANSFERENCIA A:

 

ASOCIACIÓN CULTURAL BARRIGA VERDE
GALICREQUES – FORMACIÓN
APDO. 1030
15780 SANTIAGO

 

Ao remate do curso entregarase a cada alumno un diploma asinado polo presidente do IGAEM, o director do Galicreques e o profesorado.

*Galicreques porá a disposición de cada participante unha acreditación persoal para poder acceder gratuitamente a todos os espectáculos.